Ga naar de inhoud

Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDVOORWAARDEN BULLSHIT FREE GENERATION

Dit document bepaalt de wedstrijdvoorwaarden die van toepassing zijn op de Bullshit Free Generation -wedstrijd georganiseerd door het Vlaams Instituut Gezond Leven.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

1.1. Wedstrijd: Wedstrijd zoals hierna onder artikel 3 beschreven.

1.2. Actieperiode: De hierna in artikel 3.5 bedoelde periode waarin een deelnemer kan deelnemen aan de wedstrijd.

1.3. Deelnemer: Een persoon die deelneemt aan de wedstrijd en daar op grond van artikel 2 van deze wedstrijdvoorwaarden ook toe is gerechtigd.

1.4. Prijzen: De hierna in artikel 4 beschreven prijzen.

1.5. Organisator: Vlaams Instituut Gezond Leven, G. Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel, gebruiker van deze wedstrijdvoorwaarden en organisator van de wedstrijd.

1.6. Winnaars: De deelnemers die op de hierna in artikel 5 vastgestelde wijze een prijs krijgen toegewezen.

ARTIKEL 2 - DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1. Elke Vlaamse school kan zich bij de start van het schooljaar vrijblijvend inschrijven om deel te nemen aan het Bullshit Free Generation-project (zie verder: de wedstrijd).

2.2. Elke persoon uit de ingeschreven scholen kan vrijblijvend zijn of haar bijdrage leveren in het kader van de wedstrijd (vb. foto insturen, les geven, …).  Wanneer die bijdrage voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden en deze wordt ingezonden, maakt dit individu kans op een prijs (afhankelijk van de actie en de challenge: individueel, met de klasgroep of met het lerarenteam).

2.3. Vlaams Instituut Gezond Leven kan ten allen tijde een deelnemer uitsluiten in geval van inbreuk op één van de wedstrijdvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw. De redenen zullen in voorkomend geval opgegeven worden.

2.4. Vlaams Instituut Gezond Leven behoudt zich het recht geen enkele inzending te weerhouden indien zij van oordeel is dat de inzendingen niet voldoen aan de gestelde wedstrijdvoorwaarden.  

2.5. Met de persoonsgegevens van deelnemers wordt vertrouwelijk omgegaan (zie verder Artikel 7: privacy).

ARTIKEL 3 – DE WEDSTRIJD

3.1. De wedstrijd daagt de secundaire school, samen met al haar leerlingen (12-18jaar) en personeel uit, om vrijblijvend een actie te doen in het teken van Bullshit Free Generation. De acties waarvoor scholen worden uitgedaagd worden opgedeeld in vijf challenges of uitdagingen. Zo zijn er challenges voor het schoolteam (leraren, -graad en -bonuschallenge), acties voor klassen (klaschallenge) en acties voor de leerlingen (leerlingen foto-challenge). Meer info over de challenges op: https://www.bullshitfree.be/challenges

 3.2. De school kiest in het eerste semester van het schooljaar met welke graden ze deelneemt. En voor welke challenges ze zich, met personeel en leerlingen, inzetten.

3.3. Elke persoon uit de ingeschreven scholen kan vrijblijvend een actie doen om één of meerdere van de Bullshit Free-challenges (vb. foto insturen, les geven, …) te doen slagen.  Alle acties worden ge-upload via de website www.bullshitfree.be. 

3.4. Wanneer die actie voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden, maakt dit individu kans op een prijs (afhankelijk van de actie en de challenge: individueel, met de klasgroep of met het lerarenteam).

3.5. De actieperiode van de wedstrijd loopt van 7 januari (12u00) 2019 tot en met 5 april 2019 (middernacht). In die tijd is het mogelijk om acties up te loaden. Acties die nadien nog worden doorgestuurd, worden niet in rekening gebracht. 

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

4.1. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

4.2. Vlaams Instituut Gezond Leven kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3. De prijs is beperkt tot de (“naakte”) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat Vlaams Instituut Gezond Leven bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

4.4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,...) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd.

4.5. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

4.6. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper

4.7. Prijzen: Er zijn verschillende soorten prijzen te winnen bij deelname aan de wedstrijd en insturen van acties, namelijk:

  • Het lerarenteam maakt kans op één van de 6 verwenweken op school als die erin slagen om roken aan bod te brengen in alle geregistreerde klassen van de graad (lerarenchallenge ‘Done!’). Voor één lerarenteam die heel erg zijn best deed, maar er toch niet in slaagde om in alle geregistreerde klassen roken aan bod te brengen wordt een troostprijs voorzien (1 verwen-midweek op school). Deze prijzen worden verloot.
  • De school maakt kans een bon ter waarde van 250 euro (www.bol.com) wanneer alle geregistreerde klassen deelnamen aan een extra Bullshit Free-activiteit (graadchallenge 1ste en 2de graad ‘Done!’) of wanneer een vlogfilmpje wordt gemaakt dat aan de voorwaarden voldoet (graadchallenge 3de graad ‘Done!’).  Deed de school met de eerste en tweede graad heel hard haar best, maar slaagde die er toch niet in om in alle geregistreerde klassen een extra Bullshit Free-actie te doen (graadchallenge ‘Almost There!’), dan maakt die alsnog kans op een troostprijs (bon ter waarde van 125 euro). Deze prijzen worden uitgereikt door een jury van experten.
  • Leerlingen die met hun klas deelnemen aan de klaschallenge maken kans op één van de 9 NMBS-dagtrips met de klas. Deze prijzen worden verloot.
  • Leerlingen die individueel deelnemen aan de leerlingen/foto-challenge maken kans op één van de vijftig individuele prijzen. Deze prijzen worden verloot.

4.8 De prijs is strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten. Er worden door de organisator geen garanties verstrekt met betrekking tot de prijzen. Van zodra de prijs aan de winnende deelnemers wordt overhandigd, wordt deze de wettige eigenaar van de prijs en zal de organisator niet langer verantwoordelijk zijn voor de mogelijke kosten, uitgaven, verliezen of schade veroorzaakt door de prijs.

ARTIKEL 5 – WINNAARS

5.1. Voor de lerarenchallenge, de klaschallenge en de leerlingenchallenge worden winnaars gekozen door middel van loting. Indien de ge-uploade acties voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden, komen de potentiële winnaars in een pot terecht. Uit deze pot worden winnaars getrokken. Elke potentiële winnaar maakt evenveel kans op een prijs uit de prijzenpot.

5.2. Voor de graadchallenge wordt de prijs uitgereikt door een onafhankelijke jury van experten die de inzendingen beoordelen op basis van vooropgestelde beoordelingscriteria en wedstrijdvoorwaarden (https://www.bullshitfree.be/challenges/graadchallenge-1-2 en https://www.bullshitfree.be/challenges/graadchallenge-3). De scholen die hoogst scoren op de criteria, maken meest kans op de prijs uit de prijzenpot.

5.3. De winnaars (door loting en expertenjury) krijgen de bij artikel 4 vermelde prijzen.

5.4. De in de prijzen gevallen scholen worden via de contactpersoon op school op de hoogte gebracht via mail. De contactpersoon verbindt zich ertoe om de prijzen te verdelen onder de winnaars van zodra hij/zij de prijzen ontvangen heeft.

5.5. De winnende scholen, klassen en leerlingen worden tijdelijk op de website gepubliceerd en bekend gemaakt. Alle persoonsgegevens (van de leerlingen naam en voornaam) worden verwijderd op het einde van het schooljaar. De persoonsgegevens kunnen ook ten allen tijde worden verwijderd op vraag van de leerling, ouder of voogd.

5.6. Indien de prijs onverhoopt niet beschikbaar mocht blijken zal de winnaar een vervangende gelijkwaardige prijs ontvangen.

5.7. De winnaars geven toestemming aan Vlaams Instituut Gezond Leven om over de uitslag van de wedstrijd te corresponderen.

ARTIKEL 6 – UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Elke (poging tot) fraude door een deelnemer wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de wedstrijd van de deelnemer(s).

6.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het wedstrijdreglement, de wedstrijd noch telefonisch, noch schriftelijk. De al dan niet selectie van de inzendingen kan geen voorwerp uitmaken van betwisting. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

6.3. Vlaams Instituut Gezond Leven  is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

6.4. Vlaams Instituut Gezond Leven is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor (vervoers-)kosten, aanvullende uitgaven die de deelnemer zou moeten maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) de prijzen.

6.5. Vlaams Instituut Gezond Leven is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

6.6. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/ lastens Vlaams Instituut Gezond Leven.

6.7. Vlaams Instituut Gezond Leven is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriers- bedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is het Vlaams Instituut Gezond Leven niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Vlaams Instituut Gezond Leven niet aansprakelijk worden gesteld. Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deel- nemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan Vlaams Instituut Gezond Leven de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorzien periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings-)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Vlaams Instituut Gezond Leven de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

6.8. Indien Vlaams Instituut Gezond Leven genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan het Vlaams Instituut Gezond Leven hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6.9. Vlaams Instituut Gezond Leven is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Vlaams Instituut Gezond Leven kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of inden de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de Vlaams Instituut Gezond Leven in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat het Vlaams Instituut Gezond Leven in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

ARTIKEL 7– PRIVACY

7.1. Bij het Vlaams Instituut Gezond Leven zorgen we ervoor dat jouw gegevens zo goed mogelijk beveiligd zijn, en enkel gebruikt worden voor de nodige doeleinden. Wij zullen informatie nooit doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. Alle informatie die we verzamelen is nodig om een correcte werking te garanderen (bestellingen en wedstrijdverloop) of om projecten goed te kunnen evalueren en optimaliseren.  Gezond Leven beheert de informatie in overeenstemming met de wet van 11 december 1998 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en  zal zich ook houden aan de regels die vastgelegd worden in de Europese privacywetgeving (GDPR).

7.2. Welke gegevens? Bij het registreren van een account op www.bullshitfree.be vragen we je naam, voornaam, emailadres en je functie op school. Bij het insturen van een foto (leerlingenchallenge) vragen we je naam, voornaam en klasgegevens. Deze zijn niet publiek. Wanneer je je aansluit bij een scholengroep (vrijblijvend en op uitnodiging van de persoon die de school inschrijft), hebben alle ingelogde leden van de groep toegang tot je naam, voornaam, emailadres en de door jouw geregistreerde acties voor je school. Dit is nodig voor een vlot verloop van de wedstrijd.

7.3. Het Vlaams instituut Gezond Leven heeft toegang tot alle gegevens die door de gebruikers worden ingegeven. De wachtwoorden worden weggeschreven met encryptie en zijn dusdanig niet leesbaar voor medewerkers. De gegevens worden opgeslagen in de databank van deze website, en zijn enkel toegankelijk voor het Vlaams Instituut Gezond Leven, het Logo en de technische partner die de ontwikkeling van de website uitvoert.

7.4. Jouw persoonsgegevens kan je ten allen tijde verwijderen. Hiervoor moet je enkel contact opnemen met het Vlaams Instituut Gezond Leven (info@bullshitfree.be) en vragen om je persoonsgegevens te verwijderen. De geregistreerde acties kan je zelf steeds verwijderen of aanpassen zolang de wedstrijd loopt (tussen kerst- en paasvakantie).  

7.5.  Vlaams Instituut Gezond Leven vraagt steeds toestemming aan de deelnemers van de wedstrijd om de bepaalde inzendingen en/of persoonsgegevens publiek te maken of te hergebruiken. Hetzij via mail (bij inzendingen die gebeuren via het schoolprofiel), hetzij via een toestemmingsformulier (bij foto-inzendingen door leerlingen).  Bij minderjarige deelnemers wordt gepeild naar de toestemming van de ouder of voogd.

ARTIKEL 8 - CONTACT

Met vragen, klachten of opmerkingen kan eenieder zich wenden tot Linda De Boeck, directeur

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw
Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel
Tel.: 02/422 49 49
Fax: 02/422 49 59
Website: http://www.gezondleven.be

e-mail: linda.deboeck@gezondleven.be
e-mail: info@bullshitfree.be

ARTIKEL 9 – SLOTBEPALINGEN

9.1. Vlaams Instituut Gezond Leven is gerechtigd deze wedstrijdvoorwaarden (zonder opgave van reden) te wijzigen of de wedstrijd te annuleren.

9.2. Op deze wedstrijdvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

9.3. De bevoegde rechter te Brussel, België is mede bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Vlaams Instituut Gezond Leven en de deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling overleg hebben gevoerd.

logo gezond leven

Vlaams instituut
Gezond Leven

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel

Tel. 02 422 49 49
Fax 02 422 49 59

Over dit initiatief

Bullshit Free Generation is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Het project ontvangt steun van de Vlaamse overheid en kwam tot stand in samenwerking met verschillende Vlaamse onderwijs- en tabakspreventiepartners. Wij bedanken alle leerlingen, schoolteams en experten die ons tijdens de gesprekken en cocreatiesessies inspireerden. Meer weten? 

Volg Gezond Leven op sociale media